Przejdź do głównej części

Zwyczajne Walne Zebranie

Grandmaster 08 kw. 2018 10:35

Koleżanki i Koledzy – członkowie Klubu Szachowego „HETMAN” w Katowicach,

Zarząd Klubu na podstawie § 21 Statutu Klubu zwołuje na dzień 3 maja 2018 roku na godzinę 13.30 (po turnieju szachowym) Zwyczajne Walne Zebranie.

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu – w Domu Kultury w Katowicach-Szopienicach przy ulicy Generała Józefa Hallera 28.

Jeżeli o godzinie 13.30 nie będzie kworum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia w ww. miejscu o godzinie 14.00.

 

Zarząd Klubu proponuje następujący Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Klubu za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, finansowym i Komisji Rewizyjnej.
 10. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej.
 11. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.