Przejdź do głównej części

Zwyczajne Walne Zebranie Klubu.

czarny goniec 20 maj 2024 9:57

Serdecznie zapraszamy członków Klubu na Zwyczajne Walne Zebranie Klubu, poniżej szczegóły.

Zarząd Klubu Szachowego HETMAN Katowice zaprasza członków klubu na

Zwyczajne Walne Zebranie 

zwołane na podstawie par. 21 Statutu w dniu

03 czerwca 2024 r. o godz. 17.45 w siedzibie Klubu

tj. Domu Kultury w Katowicach przy ulicy Gen. Józefa Hallera 28.

Jeżeli w/w terminie nie będzie statutowego kworum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tegoż samego dnia o godzinie 18.15.

Zarząd Klubu proponuje następujący Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Klubu za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, finansowym i Komisji Rewizyjnej.
 10. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej.
 11. Udzielenie Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.