Przejdź do głównej części

Zwyczajne Walne Zebranie 2022

adminek 08 cze 2022 10:18

Katowice, dnia 08 czerwca 2022 r.

Zarząd Klubu Szachowego „HETMAN” w Katowicach
zaprasza członków klubu

na Zwyczajne Walne Zebranie

zwołane na podstawie par. 21 Statutu
w dniu
22 czerwca 2022 r. o godz. 17.30 w siedzibie Klubu

tj. Domu Kultury w Katowicach przy ulicy Gen. Józefa Hallera 28.

Jeżeli w/w terminie nie będzie statutowego kworum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tegoż samego dnia o godzinie 18.00.

Zarząd Klubu proponuje następujący Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad.

4. Wybór protokolanta.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Klubu za 2021 rok.

7. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, finansowym i Komisji Rewizyjnej.

10. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej.

11. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

12. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.