Przejdź do głównej części

Zwyczajne Walne Zebranie

czarny goniec 26 maj 2021 2:04

W dniu 10 czerwca (czwartek) 2021 r. o godz. 17.00 w siedzibie Klubu tj. Domu Kultury w Katowicach przy ulicy Gen. Józefa Hallera 28. odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie.  Jeżeli w/w terminie nie będzie statutowego kworum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tegoż samego dnia o godzinie 17.30.

Zainteresowanym członkom przypominamy, że jest pandemia i należy zachować wszelkie środki ostrożności (odpowiedni dystans między osobami, maseczki ochronne itd.).

Porządek Obrad ZWZ :

Katowice, dnia 25 maja 2021 r.

Zarząd Klubu Szachowego „HETMAN” w Katowicach
zaprasza członków klubu
na Zwyczajne Walne Zebranie
zwołane na podstawie par. 21 Statutu
w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w siedzibie Klubu
tj. Domu Kultury w Katowicach przy ulicy Gen. Józefa Hallera 28.

Jeżeli w/w terminie nie będzie statutowego kworum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tegoż samego dnia o godzinie 17.30.

Zarząd Klubu proponuje następujący Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Klubu za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, finansowym i Komisji Rewizyjnej.
 10. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej.
 11. Udzielenie Zarządowi absolutorium prze Walne Zebranie.
 12. Przyjęcie Ordynacji wyborczej.
 13. Wybory członków Zarządu i Komicji Rewizyjnej na nową kadencję 2021-2023.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Aktualizacja 10.06.2021

Aktualizacja 10.06.2021
W dniu 10.06.2021 Zwyczajne Walne Zebranie zostało zawieszone i będzie kontynuowane 29.06.2021 (wtorek) od godziny 17.00 w siedzibie Klubu przy ulicy Hallera 28 w Katowicach. Porządek obrad pozostaje bez zmian. Wszystkich członków Klubu zapraszamy na wznowione obrady.