Przejdź do głównej części

Zwyczajne Walne Zebranie

Osman Waroński 07 cze 2020 11:16

Zarząd Klubu Szachowego „HETMAN” w Katowicach zaprasza członków klubu na Zwyczajne Walne Zebranie zwołane na podstawie par. 21 Statutu w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 w siedzibie Klubu tj. Domu Kultury w Katowicach przy ulicy Gen. Józefa Hallera 28.

Katowice, dnia 6 czerwca 2020 r.

Zarząd Klubu Szachowego „HETMAN” w Katowicach
zaprasza członków klubu

na Zwyczajne Walne Zebranie

zwołane na podstawie par. 21 Statutu
w dniu 
22 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 w siedzibie Klubu

tj. Domu Kultury w Katowicach przy ulicy Gen. Józefa Hallera 28.

Jeżeli w/w terminie nie będzie statutowego kworum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tegoż samego dnia o godzinie 17.30.

Zarząd Klubu proponuje następujący Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad.

4. Wybór protokolanta.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Klubu za 2019 rok.

7. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, finansowym i Komisji Rewizyjnej.

10. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej.

11. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

12. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Plik do pobrania: Walne – porządek obrad 22.06.2020.doc

Aktualizacja 22.06.2020

W dniu 22.06.2020 Zwyczajne Walne Zebranie zostało zawieszone i będzie kontynuowane w poniedziałek 29.06.2020 od godziny 17.00 w siedzibie Klubu przy ulicy Hallera 28 w Katowicach. Wszystkich członków Klubu zapraszamy na wznowione obrady.