Przejdź do głównej części

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

adminek 02 kw. 2013 10:44

Koledzy – członkowie Klubu Szachowego

 

„HetMaN Szopienice” w Katowicach,

 

     Zarząd Klubu na podstawie § 21 Statutu Klubu zwołuje na dzień 4 maja 2013 roku na godzinę 12.30 Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

     Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu – w Domu Kultury w Katowicach-Szopienicach przy ulicy Generała Józefa Hallera 28.     

     Jeżeli o godzinie 12.30 nie będzie kworum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia w ww. miejscu o godzinie 13.00.

     Zarząd Klubu proponuje następujący Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad.
4. Wybór protokolanta.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie Ordynacji wyborczej.
7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Klubu za 2012 rok.
8. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, finansowym i Komisji Rewizyjnej.
11. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej.
12. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
13. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2013-2017.
14. Wybór Prezesa Klubu i Sekretarza Klubu.
15. Zmiana statutu Klubu zgodnie z poleceniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.