Przejdź do głównej części

Walne Zgromadzenie klubu

adminek 12 sie 2010 3:15

Katowice, dnia 10 sierpnia 2010

 

Koledzy – członkowie Klubu Szachowego „HetMaN Szopienice” w Katowicach,

 

     Zarząd Klubu na podstawie § 21 Statutu Klubu zwołuje na dzień 5 września 2010 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.     Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Klubu – w Domu Kultury  w Katowicach-Szopienicach przy ulicy Generała Józefa Hallera 28. Jeżeli o godzinie 10.00 nie będzie kworum, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia w w/w miejscu o godzinie 10.30.      Zarząd Klubu proponuje następujący Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad.4. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za 2009 rok.6. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok.7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, finansowym i Komisji Rewizyjnej.9. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej.10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.11. Wolne wnioski.12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.